دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، مهر 1394 
2. تبیین توسعه پایدار سیاسی؛ مطالعه موردی: ایران

صفحه 33-58

محمد اخباری؛ احمد غم‌پرور؛ احمد بزله