دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، زمستان 1393 
1. تبیین کارکردهای وضعیت حایلی ایران در دو سده اخیر

صفحه 1-13

سیروس احمدی؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ برنارد هورکاد