دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، مهر 1393 
1. تبیین نظری مفهوم منطقه استراتژیک پس از جنگ سرد

صفحه 1-19

محمدرضا حافظ‌ نیا؛ عزت الله عزتی؛ احسان لشکری


2. تغییرات اقلیمی و چالشهای ژئوپلیتیکی قطب شمال

صفحه 20-55

دره میرحیدر؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر غلامی؛ قاسم عزیزی؛ امیرحسین رنجبریان


4. بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی

صفحه 76-94

سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی؛ راحله احمدی


8. سازماندهی سیاسی فضا در ساختار‌های بسیط

صفحه 176-199

زهرا احمدی‌پور؛ یحیی میرشکاران؛ برنارد هورکاد