دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، بهار 1393 
2. بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان

صفحه 37-59

هادی اعظمی؛ هادی زرقانی؛ مسعود حمیدی


7. واکاوی و تبیین نقش غذا در رقابت‌های ژئوپلیتیکی با تأکید بر ژئوپلیتیک غذا

صفحه 160-189

محمدباقر قالیباف؛ زهرا پیشگاهی‌‌فرد؛ رسول افضلی؛ سید محمد حسینی


8. نقش مرز و قومیت در عملکرد نقاط شهری مطالعه موردی: منطقه آذربایجان

صفحه 190-220

میرنجف موسوی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ زهرا ادیب‌نیا