دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، دی 1391 
1. تبیین ویژگی‌های ساختاری و عملکردی فضاهای جغرافیایی حائل

صفحه 1-40

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سیروس احمدی؛ برنارد هورکاد


4. تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس‌های محلی، ملی و جهانی

صفحه 93-114

مرجان بدیعی‌ازنداهی؛ محمدباقر قالیباف؛ سید موسی پورموسوی؛ محمدهادی پوینده