دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، تیر 1390 
2. درآمد‌های نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

صفحه 37-70

محمدباقر قالیباف؛ سیدموسی پورموسوی؛ مریم امیدی آوج


3. گزارۀ ایران در روابط آمریکا و چین 1991-2009

صفحه 71-104

سیدمحمد‌کاظم سجادپور؛ شهروز شریعتی