دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، پاییز 1389 
2. تبیین فلسفی – مفهومی جغرافیای سیاسی شهر

صفحه 9-44

موسی کمانرودی کجوری؛ تاج‌الدین کرمی؛ عطاء الله عبدی