دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، تیر 1389 
1. کارکردهای گفتمان ژئوپلیتیکی دشمن خیالی

صفحه 1-30

محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور؛ رضا جنیدی


4. امنیت انرژی و موقعیّت ژئوانرژی ایران

صفحه 95-124

حسین مختاری هشی؛ حمیدرضا نصرتی