دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، مهر 1387 
3. تحلیل جغرافیایی منابع تهدید ملی در ایران

صفحه 51-81

حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم رومینا؛ ندیمه سلیم‌نژاد


7. نقش حس مکانی در هویت بومی مطالعه موردی: دانشجویان یاسوجی دانشگاههای تهران

صفحه 157-175

مرجان بدیعی ازنداهی؛ موسی پناهنده‌خواه؛ راضیه مختاری