دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1386 
1. .

صفحه 1-3

محمدرضا حافظ نیا


2. تغییر کدهای ژئوپلیتیکی هند

صفحه 4-32

سودیپتو ادهیکاری؛ اخوری رادها کریشنا سینها؛ موکول کامل


3. الگویابی دوران گذار سیاسی در انقلاب ها مطالعه موردی: انقلاب اسلامی ایران

صفحه 33-55

محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور؛ ابراهیم رومینا