دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1386 
2. الگوی نظری طراحی راهبرد دفاعی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی

صفحه 7-39

محمدرضا حافظ‌نیا؛ غلامعلی رشید؛ اکبر پرهیزگار؛ محمدحسین افشردی