دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1384 
1. قومیت و سازماندهی سیاسی فضا مورد: غرب و شمال غرب ایران

صفحه 1-26

محمدرضا حافظ نیا؛ محمد قصری؛ حمید احمدی؛ حسین حسینی