فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک (IGQ) - واژه نامه اختصاصی