نویسنده = زهرا احمدی پور
مفهوم‌سازی ژئوپلیتیک ورزش

دوره 9، شماره 30، تیر 1392، صفحه 1-48

زهرا احمدی پور؛ رضا جنیدی؛ چمران بویه؛ سید سعادت حسینی دمابی


تقسیمات کشوری و بیثباتی سیاسی در ایران (1357-1285)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1385، صفحه 62-89

زهرا احمدی پور؛ علیرضا منصوریان