نویسنده = بهادر غلامی
قانون‌گذاری جغرافیایی؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 46، تیر 1396، صفحه 151-173

مهدی ذوالفقاری؛ بهادر غلامی؛ محمد مهدی احمدی معین


مطالعه تطبیقی مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 101-134

مرجان بدیعی‌ازنداهی؛ بهادر غلامی؛ فاطمه‌سادات میراحمدی


تغییرات اقلیمی و چالشهای ژئوپلیتیکی قطب شمال

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 20-55

دره میرحیدر؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر غلامی؛ قاسم عزیزی؛ امیرحسین رنجبریان


تحلیل انتقادی نقشه‌های قومیت در ایران

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 1-30

دُرّه میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه‌سادات میراحمدی