نویسنده = محمدرضا حافظ‌نیا
گسل‌های ژئواستراتژیک فعال در جهان

دوره 12، شماره 44، دی 1395، صفحه 1-12

محمدرضا حافظ‌نیا


پیامدهای سیاسی طوفان‌های گرد و غبار ناشی از حوضه دجله و فرات

دوره 12، شماره 44، دی 1395، صفحه 13-38

محمدرضا حافظ‌نیا؛ احمد طاهری؛ منوچهر فرج‌زاده اصل


مفهوم‌پردازی عدالت فضایی در جغرافیای سیاسی

دوره 11، شماره 40، دی 1394، صفحه 32-60

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت


تبیین کارکردهای وضعیت حایلی ایران در دو سده اخیر

دوره 10، شماره 36، دی 1393، صفحه 1-13

سیروس احمدی؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ برنارد هورکاد


بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه کشورها و ارائه مدل نظری

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 1-35

محمدرضا حافظ‌نیا؛ ریباز قربانی‌نژاد؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالعلی قوام


تبیین ویژگی‌های ساختاری و عملکردی فضاهای جغرافیایی حائل

دوره 8، شماره 28، دی 1391، صفحه 1-40

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سیروس احمدی؛ برنارد هورکاد


تحلیل حوزه‌های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 21، فروردین 1390، صفحه 14-40

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ عبدالوهاب خوجم‌لی


گفتمان ژئوپلیتیکی بازنمایی دشمن خیالی

دوره 6، شماره 20، دی 1389، صفحه 7-40

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ رضا جنیدی


کارکردهای گفتمان ژئوپلیتیکی دشمن خیالی

دوره 6، شماره 18، تیر 1389، صفحه 1-30

محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور؛ رضا جنیدی


بررسی رابطه بین دسترسی به فرصت ریاست جمهوری و توسعه زادگاه

دوره 5، شماره 16، دی 1388، صفحه 27-44

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ ماشاءالله یوسفی هنومرور


الگویابی دوران گذار سیاسی در انقلاب ها مطالعه موردی: انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، دی 1386، صفحه 33-55

محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور؛ ابراهیم رومینا


ژئوپلیتیک انسانگرا

دوره 3، شماره 9، مهر 1386، صفحه 1-4

محمدرضا حافظ‌نیا


الگوی نظری طراحی راهبرد دفاعی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی

دوره 3، شماره 8، تیر 1386، صفحه 38-7

محمدرضا حافظ‌نیا؛ غلامعلی رشید؛ اکبر پرهیزگار؛ محمدحسین افشردی


تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

دوره 2، شماره 5، مهر 1385، صفحه 1-26

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مراد کاویانی‌راد؛ یداله کریمی‌پور؛ مهدی طاهرخانی