نویسنده = حمیدرضا محمدی
تفاوت‌های راهبردی سواحل ایران

دوره 12، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 1-23

یدالله کریمی‌پور؛ حمیدرضا محمدی؛ محسن عزیززاده طسوج؛ ندیمه سلیم‌نژاد


خودگردانی شمال عراق و تأثیرات آن بر حرکتهای قوم‌گرایانه پیرامونی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 112-148

حمیدرضا محمدی؛ حسین خالدی؛ ندیمه سلیم‌نژاد


تحلیل جغرافیایی منابع تهدید ملی در ایران

دوره 4، شماره 12، مهر 1387، صفحه 51-81

حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم رومینا؛ ندیمه سلیم‌نژاد