نویسنده = هادی اعظمی
تبیین قلمروگستری سازمانهای بنیادگرا دردولتهای شکننده (مطالعه موردی: داعش در مصر)

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 26-57

مراد کاویانی راد؛ هادی اعظمی؛ احمد بخشی؛ محید رسولی


بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند

دوره 13، شماره 47، مهر 1396، صفحه 103-138

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی


مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 71-100

هادی اعظمی؛ جهانگیر حیدری


بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 76-94

سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی؛ راحله احمدی


بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان

دوره 10، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 37-59

هادی اعظمی؛ هادی زرقانی؛ مسعود حمیدی


تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 7، شماره 22، تیر 1390، صفحه 147-181

هادی اعظمی؛ علی اکبر دبیری