نویسنده = مراد کاویانی‌راد
جای‌نام شناسی سرحدات ایران از منظر شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 38، تیر 1394، صفحه 89-114

مرتضی تهامی؛ مراد کاویانی‌راد


تبیین نسبت جغرافیا و انتخابات(جغرافیای انتخابات)

دوره 10، شماره 36، دی 1393، صفحه 93-108

مراد کاویانی‌راد؛ مجید رسولی


حکومت جهانی در تصور ژئوپلیتیک ایران باستان

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 117-139

مرتضی تهامی؛ مراد کاویانی‌راد


جایگاه مفهوم فضای حیاتی در شکل‌گیری سیاست خارجی عراق

دوره 8، شماره 25، فروردین 1391، صفحه 112-134

مراد کاویانی‌راد؛ چمران بویه


تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

دوره 2، شماره 5، مهر 1385، صفحه 1-26

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مراد کاویانی‌راد؛ یداله کریمی‌پور؛ مهدی طاهرخانی