نویسنده = عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری
تحلیل فضایی امنیت گردشگران سلامت در مناطق روستایی ایران

دوره 11، شماره 38، تیر 1394، صفحه 174-197

زهرا گلشیری اصفهانی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


ارائه الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران

دوره 8، شماره 26، تیر 1391، صفحه 1-28

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ جلال عظیمی آملی؛ مهدی پورطاهری؛ زهرا احمدی‌پور


نقش ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضا در توسعه روستایی با تأکید بر ایجاد استانهای جدید؛ مطالعه موردی : استان قزوین

دوره 7، شماره 23، مهر 1390، صفحه 25-52

مهدی پورطاهری؛ ولی‌اله نظری؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ زهرا احمدی‌پور


نقش کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در توریسم جهانی

دوره 5، شماره 15، مهر 1388، صفحه 138-168

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ بهار بیشمی؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ یوسف حسن‌پور


بررسی روند شتاب توسعه‌یافتگی فضاهای سیاسی- اداری کشور مطالعه موردی: استانهای ایران در برنامه‌های اول تا سوم توسعه (1383-1368)

دوره 3، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 22-49

زهرا احمدی‌پور؛ حسین مختاری هشی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ نرگس وزین


طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها

دوره 2، شماره 4، تیر 1385، صفحه 46-73

محمد رضا حافظ‌نیا؛ سیدهادی زرقانی؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری