نویسنده = جواد اطاعت
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ژئوپلیتیکی ناکامی اخوان‌المسملین در مصر

دوره 17، شماره 62، تابستان 1400، صفحه 149-181

جواد اطاعت؛ حسن کریمی


2. تبیین الگوی روابط قدرت های منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه

دوره 16، شماره 57، بهار 1399، صفحه 37-74

حمیدرضا بیات؛ عباس احمدی؛ یاشار ذکی؛ جواد اطاعت


4. تقسیمات کشوری و توسعه پایدار مطالعه موردی: ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 57-74

جواد اطاعت؛ سیده زهرا موسوی