نویسنده = مراد کاویانی راد
تبیین ژئوپلیتیکی روابط طوایف در حوزه انتخابیه مَمَسَنی

دوره 17، شماره 61، فروردین 1400، صفحه 145-177

مراد کاویانی راد؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی


واکاوی مفهوم امنیّت آب از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 23-59

حمید رضا نصرتی؛ مراد کاویانی راد؛ فرزانه ساسان پور


تبیین قلمروگستری سازمانهای بنیادگرا دردولتهای شکننده (مطالعه موردی: داعش در مصر)

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 26-57

مراد کاویانی راد؛ هادی اعظمی؛ احمد بخشی؛ محید رسولی