کلیدواژه‌ها = Middle East
The Role of Iran and Russia as Regional Powers in the Middle East (2011-2020)

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 151-172

10.22034/igq.2023.148171

Elaheh Koolaee؛ Aref Bijan؛ Ehsan Ejazi


The Architecture of Peace in the Middle East

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 250-267

Seyed Hamzeh Safavi


Implications of US-Saudi Arms Deal for Middle East Strategic Landscape

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 299-313

Qurat-ul-Ain Shabbir؛ Nazakat Ali Khan؛ Gaurav Bhattarai


The Role of Haushofer's Theory in Nazi Germany (Its Impact on Iran's National Security)

دوره 17، شماره 64، دی 1400، صفحه 263-288

Reza Dolati؛ Qiuomars Yazdanpanah Dero؛ Ali Reza Mehrabi


رویکردی ژئوپلیتیکی به ضعف و عدم گسترش دموکراسی در خاورمیانه مطالعه موردی: ایران و عربستان سعودی

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 234-263

رسول افضلی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی؛ ابوالقاسم محمودی؛ سید محمد سیدی اصل


بازتاب‌های سیاسی مهاجرت‌های بین‌المللی از خاورمیانه به اروپا

دوره 16، شماره 59، مهر 1399، صفحه 29-51

ابراهیم رومینا؛ سیده زهرا علوی شوشتری؛ محمدرضا حافظ نیا


جهانی شدن و شهرهای اسلامی منطقه خاورمیانه

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 107-124

علی شماعی؛ علی موحد؛ حسین محمدیان


تحلیل جایگاه ژئواکونومیک ایران در خاورمیانه

دوره 5، شماره 15، مهر 1388، صفحه 41-65

محمدحسن نامی؛ علیرضا عباسی