کلیدواژه‌ها = سازماندهی سیاسی فضا
آسیب‌شناسی حوزه‌ بندی انتخاباتی در ایران و ارائه الگوی بهینه؛ مورد: مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401

مهدی حیدریان؛ زهرا احمدی پور؛ ابراهیم رومینا؛ جواد اطاعت


بررسی عوامل مؤثر بر سازمان و مدیریت سیاسی فضا در کشورهای جهان

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 27-61

ابوالفضل کاوندی کاتب؛ محمدرضا حافظ نیا


سازماندهی سیاسی فضا در ساختار‌های بسیط

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 176-199

زهرا احمدی‌پور؛ یحیی میرشکاران؛ برنارد هورکاد


تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 7، شماره 22، تیر 1390، صفحه 147-181

هادی اعظمی؛ علی اکبر دبیری


تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری مطالعه موردی: شهرستانهای استان فارس

دوره 5، شماره 14، مرداد 1388، صفحه 29-47

زهرا احمدی‌پور؛ قاسم قنبری؛ عاطفه عاملی


تحلیل جغرافیایی منابع تهدید ملی در ایران

دوره 4، شماره 12، مهر 1387، صفحه 51-81

حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم رومینا؛ ندیمه سلیم‌نژاد