کلیدواژه‌ها = قلمروسازی
تبیین الگوی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 1-33

داود رضائی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی


روند قلمروسازی کشورهای ساحلی در بستر خلیج فارس

دوره 3، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 1-21

دُره میرحیدر؛ عمران راستی؛ علیدوست امیری؛ رضاعلی التیامی‌نیا؛ ناصر سلطانی