کلیدواژه‌ها = سیستان و بلوچستان
تبیین الگوی مدیریت بحران اجتماعی با رویکرد امنیتی مورد مطالعه؛ استان سیستان و بلوچستان

دوره 16، شماره 58، تیر 1399، صفحه 88-117

غلامرضا باغبانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ وحید خاشعی


ارزیابی جغرافیای تروریسم در جنوب شرقی ایران

دوره 9، شماره 29، فروردین 1392، صفحه 91-126

حسن ایزدی؛ علی ‌اکبر دبیری