کلیدواژه‌ها = قدرت نظامی
بررسی و تحلیل جایگاه توانمندی نظامی در قدرت نرم کشورها

دوره 18، شماره 65، فروردین 1401، صفحه 44-71

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ مصطفی امیرفخریان


تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین

دوره 14، شماره 51، آبان 1397، صفحه 31-62

افشین شامیری شکفتی؛ بهزاد شاهنده؛ احمد سلطانی نژاد؛ محسن اسلامی


جایگاه قدرت نظامی در تثبیت هژمونی آمریکا(پس از پایان جنگ سرد)

دوره 4، شماره 13، دی 1387، صفحه 137-162

محمد جعفر آجورلو؛ علی اعتبار