کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
اهمیت کدهای ژئوپلیتیکی در ایفای نقش فراملی کلان‌شهرها (کلان‌شهرهای ایران)

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 62-91

مرتضی قورچی؛ سپیده السادات موسویان


تبیین نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها در ظهور و نقش آفرینی شهرهای جهانی

دوره 16، شماره 57، فروردین 1399، صفحه 110-137

محمد صادقی؛ حسین ربیعی؛ مرتضی قورچی؛ عطالله عبدی


جهانی شدن و شهرهای اسلامی منطقه خاورمیانه

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 107-124

علی شماعی؛ علی موحد؛ حسین محمدیان


جایگاه مفهوم سرزمین در دوران جهانی شدن

دوره 7، شماره 24، دی 1390، صفحه 120-136

محمدرئوف حیدری‌فر


بررسی انتقادی گفتمان جهان بدون مرز

دوره 6، شماره 18، تیر 1389، صفحه 125-152

محمدرئوف حیدریفر