کلیدواژه‌ها = انرژی
ظرفیت استراتژیک ایران در دکترین خیزش صلح‌آمیز چین

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 139-169

وجیهه‌سادات پورنجفی؛ شهروز شریعتی


تغییرات اقلیمی و چالشهای ژئوپلیتیکی قطب شمال

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 20-55

دره میرحیدر؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر غلامی؛ قاسم عزیزی؛ امیرحسین رنجبریان


جایگاه ژئوپلیتیک ایران در زبان استعاری؛ با نگاه به حوزه انرژی

دوره 10، شماره 34، تیر 1393، صفحه 137-159

محمدعلی شیرخانی؛ حامد مهاجرپور


تبیین ژئوپلیتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

دوره 9، شماره 30، تیر 1392، صفحه 49-81

الهه کولایی؛ امیر ابراهیمی


جمهوری اسلامی ایران و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 75-111

الهه کولایی


ژئویپلیتک توسعه: بررسی تأثیر خط لوله صلح بر توسعه منطقه‌ای

دوره 5، شماره 16، دی 1388، صفحه 85-105

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد نوراله