موضوعات = ژئوپلیتیک
Explanation of the Effective Factors in Measuring the Air Power of States

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 1-32

10.22034/igq.2023.166167

Aziz Nasirzadeh؛ Mohammad Reza Hafeznia؛ Ebrahim Roumina؛ Hosein Valivand Zamani


Iran Lost Territories: A Revisited Nineteenth- Century Persia

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 33-44

10.22034/igq.2023.144793

Farshad Amiraslani؛ Qadir Ashournejad


Analysis of Geopolitical Actors in Urban Space (Drawing the Power Circle of Tehran Metropolis)

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 93-121

10.22034/igq.2023.146290

Arash Ghorbani Sepehr؛ Afshin Mottaghi؛ Joseph Salukvadze


The Role of Iran and Russia as Regional Powers in the Middle East (2011-2020)

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 151-172

10.22034/igq.2023.148171

Elaheh Koolaee؛ Aref Bijan؛ Ehsan Ejazi


Iran's Geopolitical Power and the Normalization of Relations Between the UAE and Israel

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 173-199

10.22034/igq.2023.152935

Reza Ekhtiari Amiri؛ Hamzeh Safavi Homami؛ Mohammad Reza Mohammadi


Trump’s Winning Strategy in the 2016 US Presidential Election: In New-Institutionalism Analysis

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 229-245

10.22034/igq.2023.154917

Yusa Djuyandi؛ Jihan Auliana Ghaisani؛ Michael Sebastian Alisuci


Counterterrorism in Middle Eastern Foreign Policy of Iran (1971-2021)

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 246-267

10.22034/igq.2023.160291

Shahrooz Shariati؛ Amir Hossein Vazirian


تبیین الگوی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 1-33

داود رضائی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی


نتایج تغییر رژیم در عراق؛ شکل‌گیری و تداوم بحران‌های ژئوپلیتیکی

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 34-61

زهره حیدری بنی؛ عزت الله عزتی


چالش‌های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 155-186

محمد امین حضرتی رازلیقی؛ مهدی جاودانی مقدم؛ ابوذر گوهری مقدم


بررسی تطبیقی گفتمان سیاست خارجی دولت روحانی و دولت احمدی‌نژاد

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 215-240

صالح بلوکی؛ مهدی خوش خطی؛ بهمن کشاورز قاسم آبادی


نقش پروژۀ گاپ در هیدروپلیتیک حوضۀ آبریز رودخانه‌های دجله و فرات

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 241-272

یاشار ذکی؛ محمدصادق طالبی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمد یوسفی شاتوری


منابع متقابل نگرانی ایران و عربستان سعودی؛ چرایی و چگونگی

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 273-298

علیرضا محمدی نیگجه؛ حسین دهشیار؛ نوذر شفیعی


بررسی تاثیر دولت مدرن بر ابداع هویت ملی ترکیه

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 330-357

سعید حاجی‌ناصری؛ علیرضا عرب؛ مهدی ناصری