پیش نیازهای اقتصادی – اجتماعی گذار دموکراتیک؛ مطالعه موردی: ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله تلاش می کند نشان دهد که جامعه ایرانی همواره  در جهت دمکراتیک سازی رژیم اقتدارگرا کوشش  کرده است، اما این تلاش در مرحله گذار، شکست  خورده است. نویسنده مقاله نشان داده است که فرایند دموکراتیزاسیون در ایران بیشتر از آنچه،  به  خلق یک نظام دموکراتیک نهادینه شده منجر شود، ساختارهای جدید اقتدارگرایی را تولید کرده است. با این حال  استدلال شده است که فرایند تغییرات دموکراتیک در ایران قطع نشده است و برخی از معیارهای حداقلی فرایند گذار،  مانند سیاست برگزاری انتخابات دوره ای، تحقق یافته است.  در این مقاله گذار دموکراتیک از طریق  شرط علی توسعه اقتصادی – اجتماعی تبیین شده است.  داده های نوشتار حاضر از 42 دوره انتخاباتی، پارلمان و ریاست جمهوری، تشکیل شده است. فرضیه مقاله  با استفاده از تکنیک تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تجربی نشان می دهد که نسبتی از واریانس کل گذار دموکراتیک که از طریق توسعه اقتصادی- اجتماعی تبیین شده است، معادل 56 درصد است. این رابطه مثبت و از لحاظ آماری در سطح 05/  معناداراست.
    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Socio-economic Prerequisites of Democratic Transition; Case Study: Iran

نویسنده [English]

  • Ali Saei
Assistant Professor of Political Sociology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper initially attempts to demonstrate that Iranian society has constantly attempted to democratize the authoritarian regime, but it usually fails in the transition stage. I have shown that the democratization process in Iran has often resulted in the creation of a newly shaped authoritarian structure rather than an institutionalized democratic regime.  Meanwhile, I have argued that the democratic process has not been interrupted and some of the minimum criteria of the transition process, such as the politics of periodic elections, have been realized in Iran. In this study the democratic transition has been explained through socioeconomic development. The data for this paper consist of forty-two cases of parliamentary and presidential elections. The hypothesis is evaluated using regression analysis technique. The empirical findings indicate that the proportion of the total variance of democratic transition which is explained by the socioeconomic development is 0.56 percent. This relation is positive and is statistically significant at .05 level.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democratic Transition
  • participation
  • Competition
  • Modernization
  • Socio economic Development