دوره و شماره: دوره 17، شماره 63، مهر 1400، صفحه 1-195 
تبیین چالش‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و فرانسه

صفحه 1-31

سیروس احمدی نوحدانی؛ مصطفی قادری حاجت؛ حمیدرضا یوسفی


مفهوم سازی مناطق مرزی و تبیین پارامترهای شکل دهنده آنها

صفحه 116-141

محسن جان پرور؛ دریا مازندرانی؛ الهام قباسفیدی بایگی؛ فرید عباسی