دوره و شماره: دوره 18، شماره 67، آذر 1401، صفحه 1-327 
جنگ چالدران: خوانشی ژئوپلیتیکی

صفحه 165-198

آرش رئیسی نژاد؛ جلال الدین صادقی