دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 1-349 
حصر جغرافیایی و منافع به عنوان سدی عظیم در برابر تجزیه عراق

صفحه 245-279

محمد زمان راستگو؛ علی اکبر اسدی؛ مسعود موسوی شفایی