اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد اخباری

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

dr.m.akhbarigmail.com

سردبیر

دکتر محمدرضا حافظ نیا

جغرافیای سیاسی استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

hafezn_mmodares.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدی کریمی

جغرافیای سیاسی دانش‌آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

karimimahdi65yahoo.com

کارشناس نشریه

دکتر فریبا صیادی

جغرافیا ( آب و هوا شناسی) دکتری دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

sayadifaribayahoo.com
0000-0003-1388-141X

طراح جلد

عهدیه آتشی

جغرافیای سیاسی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

atashi.ahdiehgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر الهه کولایی

جغرافیای سیاسی استاد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، ایران

ekolaeeut.ac.ir

دکتر محمد اخباری

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

dr.m.akhbarigmail.com

دکتر عبدالرضا فرجی راد

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

a.farajiradyahoo.com

دکتر ابراهیم متقی

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

emottaghiut.ac.ir

دکتر عباس مصلی‌نژاد

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

mossalanejadut.ac.ir

دکتر محمدرضا حافظ نیا

جغرافیای سیاسی استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

hafezn_mmodares.ac.ir

دکتر سید یحیی صفوی

جغرافیای سیاسی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

saeed9836gmail.com

دکتر زهرا احمدی پور

جغرافیای سیاسی استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

ahmadyzmodares.ac.ir

دکتر غلامحسن حیدری

جغرافیای سیاسی جغرافیای سیاسی دانشکده ادبیات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

infomahsabz.com

دستیار سردبیر

دستیار سردبیر

دکتر مصطفی قادری حاجت

جغرافیای سیاسی استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

m.ghaderihajatmodares.ac.ir
0000-0003-2012-7394