تبیین ژئوپلیتیکی روابط طوایف در حوزه انتخابیه مَمَسَنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

فضای جغرافیاییِ به ذات قدرت آفرین است و کوشش کُنشگران و بازیگران سیاسی معطوف به حضور در فضاست. انتخابات یکی از ابزارهای فضاسازی و قلمروگستری بازیگران سیاسی است. حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی در ایران یکی از نمودهای فضاسازی و فضاگستری نامزدها و جریان‎های مؤثر در فرایند انتخابات است. در این میان، در آن دست استان‏هایی که هنوز بافت و ساخت طایفه‎ای دارند، طایفه هنوز کارکرد سنتی خود را حفظ و بازتولید می‏کند. حوزه انتخابیه ممسنی در استان فارس از جمله قلمروهایی است که ساختار فضاییِ طایفه­ نقش جدی در روند تحولات و هماوردی‏های انتخاباتی دارد. از این رو، فهم روابط طوایف این حوزه با یکدیگر در کارزار انتخابات مُستلزم شناسایی الگوی مناسبات قدرت میان آنهاست. پژوهش کنونی که  ماهیتی توصیفی ـ تحلیلی دارد بر این فرضیه استوار است که الگوی مناسبات قدرت طوایف در حوزه انتخابیه ممسنی (انتخابات مجلس شورای اسلامی) در قالب طیف ساختار روابط ژئوپلیتیک متنوع و متفاوت است. درون‏داده‌ای (نوشتار و داده­ها) مورد نیاز به روش کتابخانه­ای، اسنادی و میدانی (مشاهده) گردآوری شده است. برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد، با توجه به ساخت طایفه­ای حاکم بر حوزه انتخابیه ممسنی در زمان انتخابات، رقابت­هایی با ماهیت ژئوپلیتیک بین طوایف موجود در فضای جغرافیایی ممسنی برای کسب قدرت سیاسی (کُرسی مجلس) شکل می‏گیرد. نوع و الگوی روابط ژئوپلیتیک طوایف مُتنوع و انواعِ «تعاملی»، «رقابتی»، «نفوذ» و «سلطه» را در بر می‏گیرد. تا جایی ­که گاه این نوع هماوردی­ها به تنش­های بین طایفه­ای در فضای جغرافیایی ممسنی می‏انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Pattern of Tribes’ Geopolitical Relations in Mamasani Electoral District

نویسندگان [English]

 • Morad Kaviani Rad 1
 • Vahid Sadeghi 2
 • Seyed Mohammad Hosein Hoseini 3
1 Associate Professor of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 PhD Student of Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 PhD Student of International Relations, Allameh Tabataba'i University Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Elections and political participations are concepts and events that have different approaches and aspects that each one falls in research focus of one of social sciences. Meanwhile, electoral district, spatial opponents, environmental perception of spatializing streams, geopolitical weight of electoral districts are in the focus of election geography as a subdiscipline of political geography. Mamasani electoral district in Fars province is a type of constituency that traditional relations of tribal power of county are regenerated in competition atmosphere in modern political act of election. This means that tribes and their rites are one of the most influencing spatializing streams in Mamasani electoral district. In this county, each tribe as a political- spatial structure is seeking for its internal solidarity and competition based on tribal realms in order to be able to render their favorite candidate to the parliament. Therefore, attempt to attract maximum votes and to achieve power have been undertaken for power relations in the process of parliament elections. These relations are scrutinized based on "interactive", "competitive", "authority" and "domination" patterns in the frame of political geography or geopolitics. Accordingly, tribes are able to use these patterns that have consistent history, immense realm and population, economic potency, influential groups and impressive forces, in other words, have more spatial and local weight. This research tries to explain the pattern of geopolitical relations of tribal groups in Mamasani electoral district.
Innovation and methodology
While explaining the pattern of geopolitical relations and its types, this paper investigates the political power and role- playing of each tribe in the frame of the election. This topic has been disregarded about Mamasani society. Accordingly, it is considered that any research and study explaining the pattern of geopolitical relations of tribal groups has not been done. Study method has a descriptive- analytic nature and required data are gathered using library, documentary and field methods.
Discussion
The research findings show that the pattern of geopolitical relations in Mamasani electoral district has different aspects, and "interactive", "competitive", "domination" and "authority" patterns among different tribes are existed. However, Bekash, Javid and Rostam tribes have been impressing in generating these patterns. The attempt of each one of these political- spatial structures to conquer the election competition has underlain forming and generating different patterns. In this framework, tribes like Bekash and Javid have been able to take more seats in different periods of election due to being settled in central area of Mamasani county and having further common geographical boundary with other tribes, significant vastness and population, using passionate and concordant forces and electoral advertisements. On the other hand, Rostam tribe is still seeking its political and social status in Khan Period, because has been always active in tribal structure of Mamasani. So, this tribe's triumph means strengthening geopolitical weight. However, geographical obstacles (distance from Nurabad city and having any common boundary with Doshman Zyary and Mahvarmilani tribes) and the weakness of internal alliance and solidarity has created basic challenges. This situation has caused that this tribe commence an interactive pattern or competition, and has decreased domination or influence on others. Eventually, Doshman Zyari and Mahvarmilani tribes not only are not able to nominate candidates in the election, but also cannot organize themselves. In fact, because of the residents of these tribes’ migration to other counties, it is very difficult for them to be active in policy field. Therefore, it has allied to other tribes and has been turned into the dominated realm of other tribes. Research findings also show the type of geopolitical relations pattern. So, Bekash tribe, as the superior power, has been able to exploit other patterns while interacting with Rostam, Doshman Zyary and Mahvarmilani tribes. This means that, geographical adjacency to Mahvarmilani has underlain the domination and investment in Doshman Zyary territory. However, Bekash and Javid tribes have competitive patterns in the elections. On the other hand, Javid tribe has intended to interact with Rostam tribe and exceeds in Doshman Zyary and Mahvarmilani realms. However, Rostam tribe is not able to avoid interactive pattern with Doshman Zyary and Mahvarmilani and cannot dominate and authorize. Finally, the last two tribes have not defined any especial geopolitical relation for themselves because of having floating votes.
Conclusions
The results showed that given the tribal structure governing Mamasani electoral district in the period of election, competitions with geopolitical natures between tribes settling in Mamasani district are formed on achieving political power (parliament seats). The type and pattern of geopolitical relations are different and includes "interactive", "competitive", "authority" and "domination". As far as, these competitions lead to challenge and quarrel between tribe in Mamasani districts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Election Geography
 • Geopolitical Relations Pattern
 • Tribalism
 • Mamasani Electoral District
 1. Agnew, J. (1996). Democracy and human rights after cold war from: Geographies of global change: Edit by R,J,Johonston and others, PUB: Blaackwell.
 2. Agnew, J., (1996). Democracy and human rights after cold war from: Geographies of global change: Edit by R,J,Johonston and others, PUB: Blaackwell.
 3. Bashirieh, H., (2011). Political sociology: the role of social powers in political life, Ney press, Tehran.[In Persian]
 4. Census results (2016). population and housing census for provinces and towns, Statistical Center of Iran, www.amar.org.ir.
 5. Darabi, A., (2009). Electoral behavior in Iran: patterns and theories, Soroush, Tehran. [In Persian]
 6. Duncan, R et al. (2004). World politics in the 21th cemtury . new York: pearson education inc.
 7. Duncan, Raymond & others. (2004). World politics in the 21th cemtury . new York: pearson education inc.
 8. Estes, T., (2005). Where the Votes Are: The Electoral Geography of the Coming Democratic Majority; Oakland University, From: www.beperss.com
 9. Estes, Todd,(2005). Where the Votes Are: The Electoral Geography of the Coming Democratic Majority; Oakland University, From: http://www.beperss.com

10. Ghaffari, M., Kaviani, B., (2011) Investigating the trend of Kurdistan citizens participation in presidency election 1997- 2005, Geopolitics Quarterly, Issue 7, No. 1. [In Persian]

11. Hafeznia, M R., (2017). Principles and concepts of geopolitics, revised new edition, Papli press, Mashhad. [In Persian]

12. Hafeznia, M R., Kavianirad, M., (2014). The philosophy of political geography, Research institute of strategic studies, Tehran. [In Persian]

13. Imani, M T., (1998). Electoral behavior and political participation of people in seventh period of presidency election of Islamic Republic of Iran, Bulletin of political- economic information, No 123-124.

14. Kavianirad, M. (2013). Election geography: emphasis on presidency election, Kharazmi press, Iran. [In Persian]

15. Kavianirad, M., Ghareh Beigi, M., (2017). Election geography: bases, concepts and approaches, Research institute of strategic studies, Tehran.

16. Kavianirad, M. (2015). New approach in redefining political geography, researches of human geography quarterly, Issue 47, No 3. [In Persian]

17. Kavianirad, M., Veisi, H.,(2007). Neighborhood effect on election in Iran, case study: ninth period of presidency election in Iran, Geopolitics Quarterly, Issue 4, No. 3. [In Persian]

18. Maghsoudi, M.(2006). Tribes electoral participation in Iran, case study: presidency election, National study quarterly, issue 7, No 4. [In Persian]

19. Mirahmadi, F S., Kavianirad, M.,(2017). Explaining prominent approaches in election geography, Space political logistics quarterly, Issue 1, No 2. [In Persian]

 1. 20.  Nell, P., Mcgowan, P J., (1999). Power, Wealth and Global order. South Africa: university of cape town press.

21. Nell, Philip & Mcgowan, Patrick J. (1999). Power, Wealth and Global order. South Africa: university of cape town press.

22. Patti, C., (2006). Electoral Geography for: Encyclopedia of Human geography, p2.

23. Patti, Charles (2006). Electoral Geography for: Encyclopedia of Human geography, p2.

24. Pishgahi Frard, z., Shoshtari, S M J., (2008). Geographical basis of the people vote origin in eighth period of parliament election of  Islamic Republic of Iran, Geopolitics Quarterly, Issue 4, No. 2.[In Persian]

 1. 2.         Political- security identity, 2011, Mamasani county gubernatorial.[In Persian]

26. Roumina, E., Sadeghi, V., (2015). Investigating the effect of tribalism on voting pattern (case study: Mamasani county), Geopolitics Quarterly, Issue 11, No. 3.[In Persian]

27. Sadeghi, V., (2014). Investigating the effect of tribalism on voting pattern (case study: Mamasani county), MA thesis in political geography, political geography department, Tarbiat Modares University, Tehran.[In Persian]

28. The report of first and second periods of Islamic constituency election in Mamasani electoral district (2015 and 2016), Mamasani county gubernatorial.

29. The report of seventh, eighth and ninth periods of Islamic constituency election in Mamasani electoral district (2003, 2007 and 2011), Mamasani county gubernatorial.

30. Zarghani, S H., Razavi Nejad, M., (2016). Investigating and analyzing the spatial pattern of vote dispersion in eleventh period of presidency election, Geopolitics Quarterly, Issue 12, No. 2.[In Persian]