بانک ها و نمایه نامه ها

این فصلنامه در پایگاههای استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی www.Isc.gov.ir،

 اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی www.sid.ir،

و کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز به نشانی www.srlst.com و

پایگاه Scopus نمایه می‌شود.