درباره نشریه

این فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاریخ ۸۴/۴/۲۹ هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر می‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاریخ ۸۳/۵/۲۶ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای درجه علمی ـ پژوهشی می‌باشد.

صاحب امتیاز: انجمن ژئوپلیتیک ایران

مدیر مسئول: دکتر محمد اخباری

سردبیر: دکتر محمدرضا حافظ‌ نیا

دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت

ویراستار چکیده های انگلیسی: دکتر مهدی کریمی

کارشناس مجله: فریبا صیادی

طراح جلد: عهدیه آتشی