فرم های نشریه

ارسال فرم های زیر در زمان ارسال مقاله الزامی است. لازم است نویسنده مسئول مقاله فرمهای زیر را امضا و در زمان ارسال مقاله ارسال نماید. 

 

  • فرم تعهد نویسندگان 
  • فرم تعارض منافع