راهنمای نویسندگان

شرایط و ضوابط ارسال مقاله
هزینه های بررسی مقاله 
فرم های مورد نیاز 

راهنمای تنظیم مقالات 

ملاحظات کلی در تنظیم و ارسال مقالات
 • فصلنامه ژئوپلیتیک تنها مقالاتی را ارزیابی می‌کند که در حوزه ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی باشد. همچنین مقالات مربوط به حوزه روابط بین‌الملل، علوم سیاسی، علوم استراتژیک و سایر رشته‌ها و گرایش‌های وابسته نیز درصورتی‌که با رویکرد ژئوپلیتیک باشد، در تحریریه مجله قابل بررسی می‌باشد.
 • مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. فصلنامه از مقاله‌های استخراج‌شده از رساله دکترا، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل درصورتی‌که مشتمل بر اصول و روش تحقیق در حوزه مربوط به آن باشد، استقبال می‌کند.
 • مجله از مقاله‌های نظری که به ابداع یا ارائه نظریه‌های علمی و نیز نقد و بررسی عالمانه نظریه‌های موجود به‌وسیله اساتید و صاحبه‌نظران برجسته می‌پردازند، استقبال می‌نماید.
 • مقاله ارسال‌شده در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد. ارسال تعهدنامه کتبی از سوی نویسنده در این رابطه به‌همراه مقاله ضروری می‌باشد.
 • مقالات همایش‌های علمی مشروط به اینکه با تغییرات قابل توجه و افزودن مطالب جدید همراه باشد، قابل بررسی است.
 • مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش است.
 • در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به‌عنوان نویسندة عهده‌دار مکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسندة عهده‌دار مکاتبات شناخته خواهد شد. 
 • لطفا فرم تعهد نویسندگان و تعارض منافع را از منوی فرم های مورد نیاز  دانلود کرده و بعد از پر کردن، تصاویر را همراه با مستندات و فایل اصلی مقاله بارگذاری و ارسال کنید.
 • از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری مقالات ارسالی، نکات زیر را به‌دقت مورد توجه قرار دهند.
 • مقالات برگرفته‌شده از پایان‌نامه‌های دانشجویی با نام استاد راهنما، دانشجو و مشاوران به‌صورت مشترک و با مسئولیت استاد راهنما منتشر خواهد شد.

ساختار مقاله 

مقالات ارسالی با قلم B Lotus، اندازه قلم 13، فاصله خطوط 1و حداکثر در 17 صفحه و دارای 7000   تا حداکثر 10000 کلمه باشد و از طریق سامانه اینترنتی مجله به نشانی http://journal.iag.ir/ ارسال شود.

مقاله علمی ـ پژوهشی لزوماً دارای اجزای ساختاری زیر است که به‌ترتیب عبارتند از:

 • چکیده (150 تا 100 کلمه) به زبان فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی (ترجمه صحیح)،
 • کلیدواژهها
 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • مباحث نظری
 • یافتههای تحقیق
 • تجزیه و تحلیل
 • نتیجهگیری
 • قدردانی
 • تعارض منافع
 • فهرست منابع.

رعایت این ساختار از سوی ارائه‌کنندگان مقاله ضروری است.

 • مقالات ارسالی باید دارای چکیده مبسوط (Extended abstract ) ویرایش شده به زبان انگلیسی و مشتمل بر موارد زیر باشد:
 • Introduction
 • Methodology
 • Result and discussion
 • Conclusion
 • keywords

تنظیم جداول 

در تنظیم جداول،  نمودارها و شکل‌ها رعایت نکات زیر الزامی است:

الف­ـ) اطلاعات جداول نباید به­صورت شکل و یا نمودار در مقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشکال و نمودارها در پایین آنها ذکر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر آنها الزامی است. همچنین ابعاد آنها باید متناسب با ابعاد فصلنامه ژئوپلیتیک باشد.
ب) هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به‌خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

جـ) تصاویر و نقشه‌ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با  کیفیت مناسب تهیه شده باشند. (در صورت نیاز به چاپ رنگی نقشه‌ها و نمودارها هزینه آن جداگانه محاسبه و دریافت می‌شود).

 • حتی المقدور DOI منابع الکترونیکی مورد استفاده، در پایان مشخصات آن ذکر شود، مانند:(doi:10.1000/182).
 • مقالات دریافت ‌شده پس از بررسی اولیه در مسیر فرآیند داوری علمی قرار گرفته و رأی نهایی درخصوص پذیرش یا رد آن توسط هیأت تحریریه صادر می‌شود.
 • فصلنامه حق رد یا قبول و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
 • مسئولیت صحت و سقم  مطالب مقاله به‌لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله می‌باشد.

شیوه رفرنس دهی
 • شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA و تماماً به لاتین و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (میرحیدر، 1386: 22) ترجمه صحیح (Mirhaydar,2007:22). همچنین شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به‌صورت نمونه‌های زیر با ترجمه دقیق و در انتها در داخل کروشه ذکر [Persian] باشد.
 • کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) یا مترجم، (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل انتشار،  ناشر و DOI مربوطه.

Hafeznia, Mohammad Reza. (2006). Principles and Concepts of Geopolitics,[In Persian], Mashhad: Papoli Publications.

 • مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله و DOI مربوطه.
 • اینترنتنام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار یا دسترسی)، عنوان اثر، شناسه(آدرس) سایت/ پایگاه و DOI مربوطه.