تبیین تاریخی عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در فضای شهر طلیطله در دوره امویان اندلس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

3 استاد تمام گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

شهر طلیطله(تولدو) در اندلس طی دو قرن هشتم و نهم میلادی همواره عرصه آشوب و اعتراض علیه حاکمان اموی بود و سرکوب پیاپی، مانع از خیزش مجدد جنبش های اجتماعی در این شهر نمی شد. پرسش اصلی این است که عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در فضای طلیطله کدامند و این عوامل چه تاثیری بر ماندگاریِ نسبیِ جنبش های اعتراضی در این شهر داشته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، هویت مکانی طلیطله به عنوان شهر سلطنتی و مرکز کلیسایی اندلس در عصر ویزیگوت، با برخورداری از اقتصاد مناسب و شرایط ژئواستراتژیک خاص، یک زمینه بازتولید روحیه استقلال خواهی مردم آن شهر بوده است. همچنین قشربندی اجتماعی طلیطله که متأثر از حضور مولدان، مستعربان و بربرهای مهاجر بوده از دیگر زمینه های تداوم روحیه ستیز با دولت مرکزی محسوب می گردد. داده های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical explanation of the Geopolitical factors affecting the urban space of Toledo in the Umayyad era

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Janahmadi 1
 • MuhammadAmin Zargar 2
 • MuhammadReza Hafeznia 3
1 Associate Professor, Department of History, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 PhD student of Islamic history Tarbiat Modares University of Tehran, Iran
3 Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Geopolitics is an effort to draw attention to the Significance of geographical patterns in political history. The urban space of Toledo has been studied with such an approach, during the social movements of the Umayyad period of Andalusia in the present article. After the capture of Andalusia by the Muslims in 714 AD, Toldo lost its capital position, but it still retained its geopolitical advantages that attracted a large population; Advantages include geographical centrality, economic and agricultural priorities, existence of ancient access roads, and location of the Christian Clergy Center in that city. In the eighth and ninth centuries, Toledo has always been an arena of revolt against the Umayyad rulers, and at that juncture in history, frequent repression did not prevent the movements from rising again. Given the geopolitical importance of the Toledo, the difference between its protest movements and other movements in Andalusia, and continuation of its unrest for almost two centuries, these questions arise that what were the characteristics of Toledo's urban space? and which geopolitical factors affected this space? and how did they do that? The research hypothesis is that as two geopolitical factors, place identity and social stratification affected the urban space of Toledo and paved the way for the continuation of the movements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Andalusia
 • identity of place
 • Social Stratification
 • Toledo
 • urban space

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1399