مواجهه چین با تهدیدات بیرونی از منظر نظریه های سیاست خارجی و سیاست بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

قدرت یابی دولت چین به عنوان یکی از مهم ترین قدرت های تجدیدنظر طلب در نظام بین الملل کنونی با واکنش های متفاوتی از سوی همسایگان این کشور و قدرت های مسلط نظام بین الملل مواجه شده است. به بیان بسیاری از نظریه پردازان چین به عنوان یک قدرت نوظهور و به عنوان یک دولت مخرب در قبال نظم مستقر بین المللی، در منطقه پیرامونی خود مشروعیت زدایی از نظم مستقر منطقه ای را آغاز کرده است. بنابراین در چنین شرایطی اقدامات بازدارنده و تحدید گرایانه سایر دولت ها بخصوص ابرقدرت آمریکا واکنشی بسیار طبیعی است. لذا هدف اصلی این مقاله تحلیل چگونگی واکنش این دولت در مواجه شدن با تهدیدات بیرونی از منظر دو سطح تحلیل نظری خرد (نظریه های تجزیه و تحلیل سیاست خارجی) و کلان (نظریه های سیاست بین الملل) می باشد. یافته های این پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که نحوه واکنش دولت چین به تهدیدات موجود و یا احتمالی، از منظر دیدگاه های نظری متفاوت دارای تفاسیر و نتایج تحلیلی کاملا متفاوتی است. این پژوهش یک پژوهش توصیفی تحلیلی همراه با انطباق نظریه بر مورد و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت مطالعه اسنادی و استفاده از داده های مجازی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

China's Reaction to External Threats From the Perspective of Foreign Policy and International Politics Theories

نویسنده [English]

  • elham rasooli
Yazd university
چکیده [English]

China’s increasing power as one of the most important revisionist powers has received different reactions from its neighbors and the dominant powers of the international system. In fact China as a rising and revisionist power challenges the regional and hegemonic order. In such a situation, the deterrent actions exerted by the United States, as a hegemon of international system, seems to be natural. The present research is an attempt to study China’s reactions to foreign threats from the perspective of theories of International Politics and Foreign Policy Analysis. The paper enjoys a descriptive-analytical design with the application of the theory on the case. The data collection was made through the study of existing literature and virtual data. The findings of this study show that China's reaction to existing or potential threats can carry very different interpretations and analytical results from the perspective of different theoretical perspectives. The findings of this study show that China's reaction to existing or potential threats can carry very different interpretations and analytical results from the perspective of different theoretical perspectives

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • The Level of Analysis
  • Foreign Policy Analyses
  • Deterrence
  • Decision Making

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 19 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 دی 1399