The Political Thought of the Ikhwan Muslimin Leadership

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 History Section, School of Distance Education, Universiti Sains Malaysia, Penang Malaysia

2 Professor, Academy of Islamic Civilization, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia,Malaysia

3 - Assistant Professor, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia

چکیده

As an integrated political system, Islamic politics places the main objective of shaping the faith of the Muslim community in particular. This formation became the main basis for the establishment of the Islamic state. The establishment of the Ikhwan Muslimin (IM) Egypt in 1928 was a response to the fall of the Ottoman Caliphate in 1924. Its establishment was also shaped by the political thought of its founder, Hassan al-Banna and IM leadership. This paper examines the political thought of the IM leadership that is fundamental to its struggle to uphold the Islamic State in Egypt. This study uses a qualitative research metode, by analyzing the primary and secondary sources related to the thought of IM leadership. The study suggests that IM’s ideology and reflection were the main factors that influenced Egypt’s political orientation especially on issues of leadership and the system of government. IM’s political thought has also changed the development of an Islamic State in modern era.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Thought of the Ikhwan Muslimin Leadership

نویسندگان [English]

 • Ahmad Dzulfahmi Muhamad 1
 • Kamaruzaman Yusoff 2
 • Mansoureh Ebrahimi 3
1 History Section, School of Distance Education, Universiti Sains Malaysia, Penang Malaysia
2 Professor, Academy of Islamic Civilization, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia,Malaysia
3 - Assistant Professor, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia
چکیده [English]

As an integrated political system, Islamic politics places the main objective of shaping the faith of the Muslim community in particular. This formation became the main basis for the establishment of the Islamic state. The establishment of the Ikhwan Muslimin (IM) Egypt in 1928 was a response to the fall of the Ottoman Caliphate in 1924. Its establishment was also shaped by the political thought of its founder, Hassan al-Banna and IM leadership. This paper examines the political thought of the IM leadership that is fundamental to its struggle to uphold the Islamic State in Egypt. This study uses a qualitative research metode, by analyzing the primary and secondary sources related to the thought of IM leadership. The study suggests that IM’s ideology and reflection were the main factors that influenced Egypt’s political orientation especially on issues of leadership and the system of government. IM’s political thought has also changed the development of an Islamic State in modern era.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ikhwan Muslimin
 • Political Thought
 • Islamic State
 • Politics
 • Egypt
 1. Abdul Aziz (2011). Chiefdom Madinah: Salah Faham Negara Islam, Jakarta: Pustaka Alvabet.
 2. Abdul Hadi, A (2009). Bagaimana Islam Memerintah Negara, Batu Caves: PTS Islamika.
 3. Abu Faris, M. A. Q (2002). Pemerintahan Negara Islam yang Sebenar, Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.
 4. Abu Sufian A. Gh (2000). Pembinaan Peradaban Ummah: Pemikiran dan Pendekatan Hasan Al-Banna, Disertasi Sarjana, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya.
 5. Al-Anbari, Kh. A. M (2008). Sistem Politik Islam Menurut Pandangan Al-Quran, Al-Hadis dan Pendapat Ulama Salaf, Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.
 6. Al-Banna, H (1982). Allah Menurut Aqidah Islam, Terj. H. M. Asywadie Syukur, Singapura: Pustaka Nasional.
 7. Al-Maududi, A.A. ‘la (1986). Khilafah dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis Terhadap Sejarah Pemerintahan Islam, Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.
 8. Al-Qaradawi, Y (1980). Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna, Terj. Bustami A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang.
 9. Audah, A.Q (1978). Al-Islam wa Au da Una al-Siyasiyyah, Kaherah: al-Mukhtar al-Islami.
 10. Aziz Jamaludin Mh. T (2012). Hakikat Pemikiran Politik Hasan al-Banna: Meluruskan Salah Faham Pemikiran dan Aktiviti Politik Al-Banna, Kuala Lumpur: Infocus Printing Sdn. Bhd.
 11. Azyumardi, A (1996). Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme, Jakarta: Paramadina.
 12. Campo, Juan Eduardo (2009). Encyclopedia of Islam, New York: Infobase Publishing.
 13. Cesari, J (2014). The Awakening of Muslim Democracy Religion, Modernity, and the State, New York: Cambridge University Press.
 14. Falk, A (2008). Islamic Terror: Conscious and Unconscious Motives, London: Praeger.
 15. H. Rus ‘an (1983). Lintasan Sejarah Islam Zaman Abu Bakar Shiddiq, Semarang: Penerbit Wicaksana.
 16. Hasan, S. B. (1986). Bibliografi Asy-Syahid Syed Qutb Rahimahullah, Terj. Azmi Mohd Ali, Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi.
 17. Hawwa, S (1988). Jundullah: Membasmi Penyakit Ummat, Terj. Abu Ridha, Batu Caves: Thinker's Library.
 18. Helbawi, K (2010). “The Muslim Brotherhood in Egypt: Historical Evolution and Future Prospects,” dalam Khaled Hroub (Ed.), Political Islam: Context Versus Ideology, London: Middle East Institute.
 19. Ismail, A. I. (2006). Paradigma Dakwah Sayyid Qutb; Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah, Jakarta: Penamadani.
 20. Johnston, D. L. (2007). “Hassan al-Hudaybi and the Muslim Brotherhood: Can Islamic Fundamentalism Eschew the Islamic State?”, Comparative Islamic Studies, Vol. 3, No. 1.
 21. Kamus Dewan Edisi Keempat (2010). Selangor: Dawama Sdn. Bhd.
 22. Kepel, G (1993). Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharoah, Berkeley: University of California Press.
 23. Khatab, S (2006). The Power of Sovereignty: The Political and Ideological Philosophy of Sayid Qutb, London: Routledge.
 24. Lahoud, N (2005). Political Thought in Islam: A Study in Intellectual Boundaries, London: Routledge Curzon.
 25. Mahmud, A. A. H (2007). Syarah Usul 20 al-Imam Hasan Al-Banna (Rukun Faham), Terj. Ahmad Hasan bin Mohd. Nazam, Shah Alam: Selangor.
 26. Meijer, R (2012). “The Muslim Brotherhood and The Political: An Exercise in Ambiguity,” dalam Roel Meijer & Edwin Baker (Eds.), The Muslim Brotherhood in Europe, New York: Colombia University Press.
 27. Moussalli, A. S. (1993). “Hasan al-Banna’s Islamist Discourse on Constitutional Rule and Islamic State”, Journal of Islamic Studies, Vol. 4, No. 2.
 28. Muhammad Abd Allah, al-Kh (2001). Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan, Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika.
 29. Muhammad, U. El-M (2007). “Islam dan Demokrasi”, dalam Mohd Izani Mohd Zain, Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teori dan Praktik, Kuala Lumpur: Penerbit UM.
 30. Musa, M. Y (1963). Nizham al-Hukm fi al-Islam, Kaherah: Dar Litab al-Araby.
 31. Musk, B. A. (2003). Holy War: Why Do Some Muslims Become Fundamentalists? London: Monarch Books.
 32. Nooraini, S (2002). Pembinaan Peradaban Ummah Dalam Menghadapi Cabaran: Perjuangan dan Pemikiran Sayyid Qutb, Disertasi Sarjana, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya.
 33. Qutb, S (1993). Islam dan Keamanan Sejagat, Terj. Roshidi Hassan, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
 34. Roy, O (1994). The Failure of Political Islam, Cambridge: Harvard University Press.
 35. Shepard, W. E. (1989). “Islam as a System in the Later Writings of Sayyid Qutb” Middle Eastern Studies, Vol. 25, No. 1.
 36. Soage, A. B (2009). “Islamism and Modernity: The Political Thought of Sayyid Qutb,” Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 10, No. 2.
 37. Sulaiman, N (1995). Islam, Al-Quran dan Ideologi Masa Kini, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 38. Zollner, B. H. E. (2009). The Muslim Brotherhood: Hasan al-Hudaybi and Ideology, New York: Routledge.
 39. _ (1970). Ma ‘alim fi al-Tariq, Kaherah: Dar al-Shuruq.
 40. _ (1984). “Dahulu dan Sekarang” dalam Pidato dan Surat-surat Hasan al-Banna, Terj. Bahrun Abubakar, Bandung: Risalah.
 41. _ (1985). Jalan Pembebasan Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia, Terj. Bedril Saleh, Yogyakarta: Shalahuddin Press.
 42. _ (1987). Peraturan dan Arahan, Terj. Abu Bakar Hamzah, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.
 43. _ (1988). Al-Islam, Beirut: Dar al-Amman.
 44. _ (1988). Budaya dan Akhlak Pejuang Allah, Batu Caves: Thinker's Library.
 45. _ (1994). Fi Zilal al-Quran, Kaherah: Dar al-Salam.
 46. _ (1995). Bibliografi Asy-Syahid Sayyid Qutb, Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi.
 47. _ (1995). Dirasat Islamiyyah, Beirut: Dar al-Sharq.
 48. _ (2000). Social Justice in Islam, Terj. John B. Hardie, New York: Islamic Publications International.
 49. __ (1983). ‘Ke Mana Manusia Kita Seru’ dalam Tiga Bingkisan Risalah Da’wah, Terj. Abu Saif, Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.
 50. __ (1983). Selected Writings of Hasan-al-Banna Shaheed, Terj. S.A. Qureshi, Karachi: International Islamic Publishers.
 51. __ (1985). “Berhala-berhala” Terj. Ramli Awang dalam Kumpulan Tulisan Tiga Tokoh Ikhwanun Muslimin, Kuala Lumpur: Alharamain.
 52. __ (1987). Konsep Pembaharuan Masyarakat Islam, Terj. Su ‘adi Sa ‘ad, Jakarta: Media Dakwah.
 53. __ (1988). Konsep Pembaruan Masyarakat Islam, Terj. Su ‘adi Sa ‘ad, Batu Caves: Thinkers Library Sdn. Bhd.
 54. __ (1998). Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Terj. Anis Matta & Rafi’ Munawar, Solo: Intermedia.
 55. __ (1999). Pertentangan Islam dan Sekular, Terj. Juanda Haji Jaya, Bandar Baru Bangi: Maktabah al-Qardhawi.
 56. __ (2011). Fiqh Politik Hasan al-Banna, Kuala Lumpur: Mutiara Ilmu Selekta.
 57. __ (2012). Himpunan Risalah Imam Hasan al-Banna, Terj. Salehan Ayub, Batu Caves: Pustaka Salam.
 58. __ (1961). Mushkilatuna Fi Dau al-Nizam al-Islam, Kaherah: Dar al-Anjal al-Misriyyah.
 59. __ (2008). Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Jil. 3, Solo: Era Intermedia.
 60. ___ (1984). 20 Prinsip Ikhwanul Muslimin, Terj. Afif Mohammad, Bandung: Pustaka.
 61. ___ (1984). Risalah Muktamar Kelima: Ikhwan Muslimin, Terj. Alias Othman, Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
 62. ___ (1992). Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fi Marhalah al-Qadimah, Kaherah: Maktabah Wahbah.
 63. ___ (1997). Min Fiqh ad-Daulah fil Islam, Beirut: Dar as-Syuruq.
 64. ___ (1999). Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
 65. ___ (2002). Rukun Bai'at dan Usrah, Terj. Noraine Abu, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.
 66. ___ (2007). Ad-Din wa As-Siyasah: Ta’ Shiilun wa Raddu Syubuhat, Kaherah: Darul Syuruq.
 67. ___ (2007). Tarbiyah Politik Hasan al-Banna, Referensi Gerakan Dakwah di Kancah Politik, Terj. M Lili Nur Aulia, Jakarta: Arah Press.
 68. ___ (1984). Risalah Muktamar Kelima: Ikhwan Muslimin, Terj. Alias Othman, Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
 69. ___ (2012). “Sayyid Qutb: Founder of Radical Islamic Political Ideology,” dalam Shahram Akbarzadeh, Routledge Handbook of Political Islam, Oxon: Routledge.
 70. ___ (2000). Tafsir Fi Zilal al-Quran: Di Bawah Bayangan Al Quran, Terj. Yusoff Zaky Yacob, Kuala Lumpur: Pustaka Aman Press.