نگرشی انتقادی به کارکرد سرمایه در فضای شهر از منظر ژئوپلیتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد تمام گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در نظرگاه ژئوپلیتیک، شهر به عنوان یک فضای جغرافیایی در نظر گرفته می شود که در آن طیف متنوعی از بازیگران برای دستیابی به قدرت و منافع به رقابت با یکدیگر می پردازند و در این فرآیند مسئله اقتصاد و سرمایه، در کانون توجه قرار می گیرد. از این نظر، می توان گفت که کارکرد سرمایه در فضای شهری به قدری گسترده است که باعث شکل یابی رقابت در شهر می گردد و همین مسئله باعث می شود که در ذیل موضوع ژئوپلیتیک شهر، سرمایه مورد مطالعه قرار گیرد. همین موضوع، مسئله اصلی این پژوهش است و محققان را بر آن داشته است که از یک رویکرد انتقادی به بررسی این موضوع بپردازند که از نظر ژئوپلیتیک، سرمایه چه تاثیری بر فضاهای جغرافیایی شهر به جا گذاشته است؟ در این فرآیند برای نیل به مقصود، مهمترین ابزار برای جمع آوری داده های مورد نیاز، مطالعات کتابخانه ای می باشد و برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از روش تحقیق تحلیلی - توصیفی و با رویکرد انتقادی بهره گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که از نظر ژئوپلیتیک انتقادی فضای شهری یک کانون مهم برای نمایش تبلور فضایی اقتصاد سیاسی می باشد که در چهارچوب آن مجموعه ای از اقدامات و عملکردهای فضایی سرمایه قابل تشخیص و نمایش می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical Attitude to the Function of Capital in the Urban Space of a Geopolitical Aspect

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Shoeibi 1
 • zahra Ahmadypoor 1
 • Mohammad Reza Hafeznia 2
 • Morteza Ghurchi 3
1 Tarbiat Modares University
2 Full Professor of Political Geography at Tarbiat Modares University
3 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

From the geopolitics point of view, the city is considered a geographic space that a variety range of actors competes with each other for achieving power and benefits, and in this proceeding, economy and capital are in the spotlight. It can be said function of capital in urban space is much-expanded that causing the formation of contesting, so capital is studied in urban geopolitics. For this reason, capital is the major issue of this study and authors have tried to show how capital affects the spaces of urban geography with a critical approach. Ontologically, this study is descriptive-analytical research and has used library methodology to achieve the goals. Results demonstrate which, from a critical geopolitics point of view urban space is an important focus for presenting the appearance of spatial political economy, which in its framework a collection of spatial proceedings and functions of capital, is recognizable and displayable .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Space
 • Geopolitics
 • Capital
 • the Political Economy of Space

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 11 آذر 1400