بازگشت به ژئوپلیتیک: معضله نادیده انگاری ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Faculty member of Tarbiat Modares University

2 عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با نگاهی به مطالعات و تحلیل های صورت گرفته در حوزه مسائل ایران با جهان، شاهد نادیده انگاشته شدن وجه ژئوپلیتیک ایران هستیم. دغدغه این است که چرا ایران علیرغم اهمیت ژئوپلتیکی آن، همواره از حیث اید‌ئولوژیکی و اسلام سیاسی در فضای بین‌الملل تحلیل می‌شود؟ حال آنکه این کشوربا توجه به مؤلفه های ژئوپلتیکی موجود و حتی مزیت های ژئوپلیتیکی آینده آن، به طور بالقوه و بالفعل از جایگاه و اهمیت به سزایی در سطوح منطقه ای و بین المللی برخوردار است. هدف این مقاله، نخست برجسته سازیِ نادیده انگاری بیشتر عامدانه وجه ژئوپلیتیک ایران به عنوان یک معضله موجود و نشان دادن چندوچون و برخی از مهم ترین آثار آن و دوم برجسته سازی ذات ژئوپلیتیک ایران بوده است. روش جمع آوری داده ها، اسنادی و به شیوه ای توصیفی– تحلیلی و در دامان نظریه «ژئوپلتیک: تاثیر سیاست بر جغرافیا» و چارچوب تحلیلی «هرمنوتیک تأمل» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش، بر مبنای تحلیل آثار نادیده انگاری ژئوپلتیکی ایران و با نگاهی بر سیر تاریخی (تاریخ معاصر)، مجموعه ای از نمادها و نشانه های «تاریخی» و «ژئوپلتیکی» هستند که اهمیت و تعیین کنندگی ژئوپلیتیک ایران، تقدم و پیشی آن بر وجوه سیاسی، ایدئولوژیکی، فرهنگی و خطای فروکاستگی ها به وجه ژئوکالچر را نمایان ساختند. نتیجه بررسی این مقاله از نادیده انگاری وجه ژئوپلتیکی ایران، کاهش قدرت بازیگری موثر ایران در فضای بین الملل با معرفی آن بیشتر به عنوان یک بازیگر اید‌ئولوژیکی، و بار کردن همه فشارها بر انقلاب اسلامی،اسلام سیاسی و دولت اسلامی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Return to Geopolitics: The Problem of Iran’s Geopolitical Ignorance

نویسندگان [English]

 • Mojtaba zaree 1
 • Seyyed Ebrahim Sarparast Sadat 2
1 Faculty member of Tarbiat Modares University
2 Member of the Department of Political Science, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Looking at the studies and analyzes conducted in the field of Iran's issues with the world, we see the neglect of Iran's geopolitical aspect. The concern of the present article is why Iran, despite its geopolitical importance, is always analyzed in terms of ideology and political Islam in the international arena? However, given the current geopolitical components and even its future geopolitical advantages, this country has a potential and actual position and importance at the regional and international levels. The purpose of this article is, first, to highlight the more deliberate neglect of Iran's geopolitical aspect as an existing problem and to show some of its most important effects, and second, to highlight the geopolitical nature of Iran. The data collection method is descriptive-analytical and has been analyzed in the framework of the theory of "Geopolitics: the impact of politics on geography" and the analytical framework of "hermeneutics of reflection". Findings of the research, based on the analysis of the effects of Iran's geopolitical neglect and looking at the historical course (contemporary history), are a set of "historical" and "geopolitical" symbols and signs that the importance and determinants of Iran's geopolitics, its precedence and precedence On the political, ideological, cultural aspects and the error of the reductions, they showed the geo-culture. The result of this article is to ignore Iran's geopolitical aspect, reduce Iran's effective acting power in the international arena by introducing it more as an ideological actor, and put all the pressure on the Islamic Revolution, political Islam

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geopolitics
 • Ideology
 • Iran
 • Islamic Revolution
 • Political Islam

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 17 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 خرداد 1401