مؤلفه‌های اثرگذار بر تغییر ماهیت شبکه فراقاره‌ای ابریشم در قرون 16م. تا 20 (با تمرکز برنقطة کانونی آن در آسیای مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/igq.2024.390723.1757

چکیده

شاهراه کهن خشکی که در پایان قرون جدید نام «ابریشم» یافت، میراث‌دار بیش از دو هزاره نقش‌آفرینی‌ میان کانونهای مهم تمدنی در جهان است. چنین کارکردی در آغاز قرون جدید به تدریج دگرگون شد، و به تبع آن سرزمینهایی که قرنها شکوه خود را در گرو آن می‌دیدند نیز متناسب با جغرافیای خود در شرایط جدیدی قرار گرفتند. آنچه تغییرات جاده‌ا‌ی را در ژئوپولتیک آسیای مرکزی به مساله‌ای برای پژوهش مبدل ساخته، علاوه بر موقعیت متفاوت این سرزمین به عنوان نقطة کانونی و محصور در خشکی جاده ابریشم، اختلاف نظر پژوهشگران در خصوص«افول‌» و «‌تداوم شکوه» جاده و به تبع آن آسیای مرکزی است؛ در نوشتار حاضر با ورود به این چالش علمی، با اتخاذ روش تحقیقی کیفی، و بهره‌گیری از رویکرد تحلیل تاریخی به شیوة گردآوری داده‌ها از اسناد تاریخی، برای فهم سرنوشت جاده ابریشم و آسیای مرکزی در قرون جدید این مساله را مورد تأمل قرار خواهیم داد که عوامل موثر بر تغییر ماهیت جاده خشکی ابریشم در آسیای مرکزی چه بوده است؟ پاسخ آغازین ما این است که « ظهور قدرتها در درون اوراسیا و در سطح فراقاره‌ای، موجب شکل‌گیری مسیرهای جدید تبادلی، تحول در هژمونیهای سیاسی و فرهنگی و در نهایت تغییر ماهیت جاده ابریشم و آسیای مرکزی گردید». در حاصل مطالعه به این نکته دست یافتیم که تغییرات فوق گرچه فرصتهای جدید اقتصادی و فرهنگی در اختیار آسیای مرکزی گذاشت اما همگام با رخدادهای داخلی، نفوذ روزافزون روسیه را تشدید نمود و در نهایت غلبة نظامی آن را رقم زد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effective components on the Substantial changes in the transcontinental silk network during 16th to 20 (Focusing on its focal point in Central Asia)

نویسنده [English]

  • Seyede Fahime Ebrahimi
Assistant Professor of the History Department of Allameh Tabatabai' University
چکیده [English]

The ancient land highway, which was named "Silk" at the end of the modern centuries, has a legacy of more than two millennia of role-playing among important centers of civilization in the world. At the beginning of the modern centuries, such a function was gradually transformed, and as a result, the lands (according to their geography) whose prosperity depended on it for centuries, did so. What made road changes in the geopolitics of Central Asia a problem for research, In addition to the different position of it as a focal point and enclosed land of the Silk Road, was researchers disagreement about the "decline" or "continuity of the glory" of these two. In this article, by entering into this scientific challenge, by adopting a qualitative research method, and using the historical analysis approach, We discussed, what were the factors influencing the the Silk Road in Central Asia? Our hypothesis is that " the emergence of powers within Eurasia and at the transcontinental level led to the formation of new exchange paths, changes in events and political and cultural hegemony, and ultimately changed the nature of the Silk Road" . As a result of the study, we came to the point that although the above changes provided new economic and cultural opportunities to Central Asia, in parallel with the internal events, they intensified the increasing influence of Russia and ultimately marked its military dominance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Eurasia
  • Silk Road
  • trade
  • new modern times

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 14 دی 1402