پیامدهای هویتی بیداری اسلامی و بهار عربی در آسیای جنوب غربی؛مطالعه موردی: سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استاد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

بحران به‌عنوان بخشی از واقعیت سیاست امنیتی خاورمیانه محسوب می‌شود.تحولات اجتماعی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، آسیای جنوب غربی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا به‌عنوان اصلی‌ترین نشانة دگرگونی در ساختار اجتماعی، سیاسی و راهبردی کشورهایی تلقی می‌شود که به‌عنوان «منطقه کمربند شکننده» در اندیشة سائل کوهن شناخته می‌شوند. دگرگونی‌های اجتماعی در این حوزه جغرافیایی نه‌تنها منجر به تصاعد بحران و بعضاً جابه‌جایی قدرت گردید، بلکه زمینه‌های لازم برای تبدیل رقابت سیاسی به منازعة اجتماعی و جنگ داخلی را به‌وجود آورده است. نشانه‌های چنین فرایندی را می‌توان در کشورهایی همانند یمن، لیبی، سوریه و مصر مورد توجه قرار داد. واقعیت‌های بحران سوریه نشان می‌دهد که موضوعات هویتی از اهمیت و نقش بسیار زیادی در بحران‌های خاورمیانه برخوردار است. هر بحران می‌تواند آثار خود را در حوزه‌های مختلف جغرافیایی به‌جا گذارد. تحلیل این بحران از آن جهت با اهمیت است که آیندۀ تک تک کشورهای حاضر در منطقۀ خاورمیانه و حتی صورتبندی قدرت جهانی در آینده به آن بستگی دارد زیراقدرت‌های جهانی هر کدام موضعی متفاوت نسبت به این بحران اتخاذ کردهاند. با توجه به مؤلفه‌های یادشده، این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سئوال است که: «تحولات بهار عربی چه پیامدهای هویتی در خاورمیانه داشته و این موضوع چه تأثیری بر تحولات ساختاری و سیاسی سوریه بهجا می‌گذارد؟» فرضیة پژوهش آن است که: «تحولات بهار عربی زمینه بازتولید رادیکالیسم اسلامی و افزایش نقش بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه را فراهم نموده و این امر باعث پیدایش و تشدید جریانهای هویتگرایی غیردولتی فراملی و به‌تبع آن بحران هویت و مشروعیت درسوریه شده و موجبات تداوم بحران در سوریه را فراهم نموده است».
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity Consequences of Arab Spring and Islamic Awaking in the Southwest Asia; Case study: Syria

نویسندگان [English]

  • N Mirzaei.jegarloei 1
  • S.A.A Kazemi 2
  • E Motaghi 3
1 PhD Student of International Relations, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Full Professor of International Relations, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Full Professor of Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Intrduction 
Beginning of the Syrian crisis in the Middle East has led new kind of power formation in the reign. Syria crisis realities show that identity has an important and major role in the Middle East crisis. New wave of political change in the Middle East, especially Syria, is based on the identities and political radicalism. In fact, violence and religious radicalism are consequences of political change in the Middle East which has been called sings of Islamic awakening.
 
Methodology
The research is basic in terms of its goal, and casual and descriptive- analytic in terms of method and nature. Data gathering procedure is based on library findings.   
 
Findings
The research findings shows that:
1. Arab Spring changes and its impact on security conflicts of Syria: in this context, the impacts of Arab spring, uncertainty of future and changes in the relationship of actors are discussed. 
2. The role of Takfirist groups in the security crisis of Syria: in addition to ethnic and religious divisions as well as the intervention of the Great Powers, the role of Takfirist groups like ISIS and al-Nusra Front in Syria's security crisis is studied. In fact, Syrian crisis has been influenced by identity-oriented movement of Salafi groups. 
3. The crisis of identity, legitimacy, authority and effectiveness and the formation of political unrest in Syria: the elite's mismanagement, along with other elements of legitimacy and cultural crisis have led to Syria's political crisis. Generally, the Syrian political system does not have structural flexibility. 
4. Role of regional and trans-regional actors in the Syrian crisis: Syria is part of an axis of alliance driven by Russia, Iran and partly China. This axis of alliance is condemned by Turkey; west was Arab Union.
5. Syria crisis management based on the model of Cooperative Security: given the multiplicity of actors, the management of crisis is faced a kind of confrontation between involved actors in the Syrian crisis. The narrow security paradigm and limitation of regional actors do not lead to a desired result in the regional diplomacy and crisis management. The nature of cooperative security is plural which has led regional players to peruse different kind of objectives.
 
Conclusion
The realities of political, social, regional and international structure shows that Syria require to apply new mechanisms in order to control the cumulative threats. It is possible when the Syrian government realize its own inefficiencies and internal structural challenges. Different discourse conflict in Syria has created a kind of antagonism that has deepened divisions in the society. The depth of the divisions has threatened interests, cultures and identity of many countries. That is why achieving an agreement between these identities in the near future seems unlikely, because lack of understanding and self-interested political purposes has prevented the emergence of a peacefully situation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identitism
  • Security Crisis of the Middle East
  • Arab Spring Changes
  • Crisis of Identity and Legitimacy
  • Syria