پیوندهای امنیت و توسعه ناحیه ای در مناطق جغرافیایی ایران؛ مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه تهران

2 استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تهران

3 استادیار جغرافیای سیاسی،دانشگاه تهران

چکیده

امروزه توسعۀ متوازن و پایدار نقش اساسی در امنیت جوامع بشری داراست، به طوری که بیشتر جوامع با ضریب امنیتی بالا کشورهایی شناخته می‌شوند که میزان توسعه بالایی را دارا می‌باشند. در همین راستا این پژوهش که به‌لحاظ ماهیت همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی با روش همبستگی در پی تحلیل ارتباط بین توسعه و امنیت در استان خراسان رضوی می‌باشد. ابتدا با استفاده از 41 شاخص شهرستان‌های مختلف استان از لحاظ جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی، حمل و نقل و بهداشتی و زیربنایی با استفاده از تکنیک ویکور سطح بندی شده و از تلفیق آنها توسعه کل به دست آمده است. بعد از آن شهرستان‌های استان به لحاظ امنیتی با استفاده از 10 شاخص رتبه بندی گردید. که شهرستان مشهد در سطح اول توسعه و شهرستان مرزی خواف در پایینترین سطح قرار گرفت. سپس بین توسعه و امنیت با استفاده از نرم افزار SPSS همبستگی گرفته شد. با توجه به نتایج پژوهش میزان همبستگی بین توسعه و امنیت 505/. بوده و میزان Sig 010/. (کمتر از 05/.) می‌باشد. بنابراین بین توسعه و امنیت در سطح شهرستان‌های خراسان رضوی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security and Regional Development in Iran Case study: Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • S.J Alavi-ghasvni 1
  • M Mirehei 2
  • S.A Ahmadi 3
1 MA of Spatial Planning Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, the goal of any development planning is to achieve environmental equilibrium and consequently maintaining political unity and security. So the geographical inequality and uneven development leads to lack of security and makes national unity difficult. Development and security are systemic and are interdependent so there should be a systematic consideration toward them in khorasane-Razavi province. Khorasane-Razavi province which is known as a thoroughfare of drugs to European countries as well as to the vicinity to the Golden Triangle, has some problems in the domain of security and consequently development. So, in such a situation the security and defense of province have been multidimensional and complex. In this study, the relationship between development and security of khorasane-Razavi has been surveyed to help security and sustainable development of the province.
 
Methodology
The research try to analyze the development and security in khorasane-Razavi province. After gathering the required indicators of research, expert analysis is used and also the required resources are used which categorize cities of khorasane-Razavi province in terms of infrastructural, cultural, economic, transportation and population indicators by using VIKOR technique. Then the cities of khorasane-Razavi province are ranked based on security and the relationship between development and security is assessed by using statistical methods and software. 
 
Result and discussion
In this study, the cities of khorasane-Razavi province are evaluated in terms of various indicators and then all of the indicators were synthesized and the development of the cities were measured. In general, it can be said that the city of Mashhad is ranked first in terms of development and the city of Kalat is last. Overall, the results indicate that the border cities of Khorasan khorasane-Razavi are not desirable in terms of development.
 
Conclusion
The analysis of relationship between development and security that is resulted from statistical software indicates that the correlation coefficient is higher than 0.5 and the obtained amount of the error is less than 0.05. The answer of the study question is positive. So, there is a significant relationship between development and security in khorasane-Razavi province. Therefore in order to achieve security and sustainable development mutually, several strategies have been proposed such as creation of the required infrastructure, improvement of literacy, investment in the private sector, activation of border markets, and development of infrastructures to strengthen national integration. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Security
  • VIKOR technique
  • Khorasan Razavi Province