نقش فضاهای جغرافیایی در رقابت قدرت‌ها؛ مطالعه موردی: کشور عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

فضاها و مکان‌ها عرصه‌ رقابت قدرت‌ها و بازیگران سیاسی برای نفوذ و اثرگذاری است. در این راستا کشور عراق با توجّه به نحوه تأسیس آن پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و چگونگی ترسیم مرزهایش، موزائیکی از اقوام و مذاهب را در هارتلند خاورمیانه به نمایش گذاشته است به‌طوری‌که این امر اکنون نه تنها مانعی در راه حفظ یکپارچگی سرزمینی و ایجاد هویّت ملّی شده است، بلکه زمینه‌ نفوذ، مداخله و رقابت قدرت‌ها و گروه‌های بنیادگرا را نیز در این کشور فراهم کرده است. بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی نقش و تأثیر فضاهای جغرافیایی (قومی ـ مذهبی) در رقابت قدرت‌ها می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و روش ‌گردآوری اطّلاعات به دو شیوه‌ کتابخانه‌ای و میدانی است و تعداد 40 پرسشنامه بین جامعه‌ آماری توزیع گردیده و با استفاده از روش آمار استباطی، فرضیات ارزیابی و تأیید گردید و به‌صورت نظری و تئوریک نیز تجزیه و تحلیل یافته‌ها انجام گرفته است؛ به‌طوری‌که نتیجه‌ تحقیق بیانگر آن است که قدرت‌های تأثیرگذار در این کشور با بهره‌برداری ابزاری از مؤلفه‌های قومیّت و مذهب درصدد دستیابی به منافع و اهداف سیاسی و استراتژیک خویش هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Geographical Spaces in Powers Competition; Case Study: Iraq

نویسندگان [English]

  • Ataollah Abdi 1
  • Sakar Shirzad 2
1 Assitant Professor of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 M.A of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Intrduction 
Spaces and places are fields of competition between political players to influence. Regarding that Iraq and its borders were established after the collapse of Ottoman Empire, it is a mosaic of ethnicities and religions in the Middle East Heartland. That this factor is not only an obstacle for protecting territorial integrity and creating national identity, but also it has paved the way for influence, intervention and rivalry of powers and fundamentalist. So, the aim of this paper is to investigate the role and the effects of geographical spaces (ethnical- religious) on powers rivalry.
 
Methodology 
The research method is analytic- descriptive, and data gathering procedure is based on library findings and filed survey (Questionnaire). 
 
Findings
Geographical space of some countries such as Iraq, includes values and potentials that atract regional and global powers. The absence of state authority in Iraq, in one hand prevents the exploitation of internal potentials of the country and the other hand smooth the way for intervention of the foreign powers. In adition, the condition of the establishment and independence of the country, ethnic and religious heterogeneous composition, the lack of inclusive national identity and the failure of previous governments in the process of nation-building, causing disintegrity in unity of the country. Now foreign powers like the United States, Iran, Saudi Arabia, Turkey and Salafist organizations, Russia, Israel, the Arab League has influence and intervention in Iraq that each of the mentioned powers has influence on the internal  ethnic and religious groups. 
 
Conclusion
The research findings show that interfering powers in the country with an operational component of ethnicity and religion are trying to reach their advantages and political and strategic purposes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical space
  • Powers Rivalry
  • Ethnic Structure
  • Religious Structure
  • Iraq