تبیین توسعه پایدار سیاسی؛ مطالعه موردی: ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

ایران به‌عنوان یک ساختار متکثّر و نامتوازن، تاریخ پرفراز و نشیبی را از زیست تنوعات در کنار هم به‌خود دیده است. دوره‌ قبل از اسلام نمونه موفقیت‌آمیزی از همزیستی بود، اما از صفویه به بعد و بویژه با رشد ملی‌گرایی تجربه زیست فوق کنار گذاشته شد. جالب‌تر آنکه سیاست متأثر از این اندیشه (ملی‌گرایی) در پی دست‌یابی به اتوپیای خود یعنی ایران باستان بود، غافل از آنکه شالوده اصلی اقتدار ایران باستان در عاملی (تکثرگرایی) بود که ایرانیان ملی‌گرا آنرا به‌مثابه نقطه ضعف اساسی خود در این راه تعریف کرده بودند. قالبهای ناپایدار همچون تبعیض، کوچ اجباری و تبعید، به یک رنگ‌ درآوری و... وضعیت‌هایی بودند که در این دوره، تنوعات خاورمیانه و ایران آنرا تجربه کردند. شرایطی که باعث شد که به هر مسأله‌ای با دید گمان بنگرند و این در حقیقت به‌معنای سیاسی شدن هر موضوعی بود که به زندگی تنوعات ارتباط پیدا می‌کرد. از این روست که نوع سیستم سیاسی، تقسیمات کشوری، انتخابات و مشارکت و حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به موضوعات چالش‌زایی تبدبل می‌شوند که حال و آینده سیاسی ساختار و شدت و ضعف سرمایه اجتماعی را به‌عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌ها در همبستگی و مشارکت تعیین ‌خواهند کرد. پژوهش حاضر با رویکرد اسنادی و روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن اشاره به مباحث توسعه پایدار، با تأکید بر موضوعات مهم (نوع سیستم سیاسی، تقسیمات کشوری، انتخابات و مشارکت و حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی) در پی تبیین توسعه پایدار سیاسی از منظر جغرافیای سیاسی با تأکید بر ایران است.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Sustainable Political Development; Case Study: Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akhbari 1
  • Ahmad Ghamparvar 2
  • Ahmad Bazleh 2
1 Associate Professor of Political Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D Student of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction 
Iran has been a multinational society that different ethnics live together peacefully. By promotion of nationalism in Safavid era living peacefully together diminished. Interestingly the policy that originates from view point of the ancient Iran utopia was in contrast with the period requirements. Unsustainable patterns such as discrimination, compulsory decampment, combination, etc. were the conditions that Middle East and Iran ethnicities had experienced. These conditions lead to a situation to take every issue as a conjecture that means to take every subject from political view and connect it to peoples’ lives. So political system, country divisions, election, taking part in election, social and economic domains led to being worry that determines the political future of the country and eventually the strength and weakness of social sources as one of the important sources would be determined by taking part and unity of the different classes of the society. A structure that aims at sustainable political development as the essence of its policy and tries to ensure its people in the territorial frame would lead to replacement of conjectures and the unity and living together of different ethnics. It also concentrate on the abilities that lead to the benefits and reach at the goals of the different ethnics instead of paying attention to issues that has no benefits.
 
Methodology
The research is descriptive- analytic in terms of nature and method. Data gathering procedure is based on library finding. Data analysis and conclusion will be done using qualitative method.     
 
Conclusion
Sustainable political development means complex issues that prevent forming a unified political structure especially in heterogeneous geographical units, would lead to the extraction of structure forces and use of them in erroneous way. If these conditions are managed properly, it would lead to the progress that has added-value. Sustainable political development means these issues would be solved in a way that firstly lead to the progress of everyone and secondly set free the spiritual and material abilities of the structure in a way that provide next generations with welfare. Such a situation is not unusual in Western world and also it is connected with political management. Canada, USA, UK, Ireland, and other countries are successful in this relation, but Middle East nations are example of intolerance in nationalism and nation-state era in the past 150 years, that contradicts with the history of these nations and it is one of the fundamental causes that led to the underdevelopment of these nations, and Iran has engaged in this interior and external battle. Iran had a great history in having sustainable political development, a situation that lasted until Safavid Emperor. Rising of jingoism in Iran led to the absence of sustainable political development and also caused fundamental troubles. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Sustainable Political Development
  • coexistence
  • Cultural Diversity
  • Iran